Condicións xerais de utilización da web

PANEL A MEDIDA infórmalle de que o acceso e utilización da páxina web www.panelamedida.com e todas as URLs, subdominios e directorios incluídos baixo a mesma, así como os servizos ou contidos que a través deste sitio póidanse obter, están suxeitos aos termos recolleitos e detallados neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos poida precisar da aceptación dunhas condicións xerais, particulares ou adicionais.

Por conseguinte, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, rogamos que non faga uso desta web, xa que calquera utilización que faga dela ou dos servizos e contidos nela incluídos, implicará a aceptación dos termos legais recollidos no texto deste Aviso Legal.

Debido á propia natureza da internet, dada a posibilidade de que se poida acceder a esta páxina desde calquera parte do mundo, os contidos, así como os servizos que en xeral ofrece PANEL A MEDIDA están dirixidos a usuarios que se moven en calquera país.

PANEL A MEDIDA resérvase o dereito para realizar cambios na web sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir, cancelar ou eliminar os contidos ou o deseño da web. Os servizos e contidos da web son susceptibles de actualizarse periodicamente e debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos aquí.
As condicións e termos de utilización que se recollen no presente Aviso Legal poden cambiar, polo que lle propoñemos que revise estes termos cando visite de novo a web ou solicite un novo servizo. Así mesmo, o presente Aviso Legal entenderase sen prexuízo de calquera outras Condicións Xerais, e particulares, que regulen o acceso a bens e servizos concretos dentro da web.

Dereitos de propiedade intelectual e de propiedade industrial

Tanto o deseño deste sitio web, os seus códigos fonte, logotipos, imaxes, audios, marcas e demais signos distintivos que aparecen, pertencen aos seus respectivos autores e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

A súa utilización, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra acción semellante, está totalmente prohibida salvo autorización expresa por escrito do seu creador ou propietario dos dereitos.

En todo caso, PANEL A MEDIDA declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este sitio puidese estar a violar os seus dereitos, rogamos póñase en contacto con PANEL A MEDIDA cumprimentando o formulario de contacto.

Links ou hiperenlaces

Desde esta web, PANEL A MEDIDA proporciónalle ou pode proporcionarlle o acceso a outras páxinas web que considera poden ser do seu interese. O obxecto das devanditos ligazóns é meramente o facilitar a procura dos recursos que lle poidan interesar na internet. Con todo, ditas páxinas non pertencen a PANEL A MEDIDA, nin fai unha revisión dos seus contidos, por iso, non se fai responsable dos mesmos, do funcionamento da páxina enlazada ou dos posibles danos que poidan derivarse do acceso ou uso da mesma. Así mesmo, PANEL A MEDIDA, móstrase plenamente respectuosa cos dereitos de propiedade intelectual ou industrial que correspondan ou poidan corresponder a terceiras persoas, sobre as páxinas web ás que se refiran as citadas ligazóns. Por tal motivo, se considera que o establecemento das citadas ligazóns puidese estar a violar os seus dereitos, rogamos póñase en contacto con PANEL A MEDIDA cumprimentando o formulario.

Con carácter xeral autorízase a ligazón de páxinas web ou de direccións de correo electrónico á web, excepción feita daqueles supostos nos que, expresamente PANEL A MEDIDA manifeste o contrario. Adicionalmente, e en todo caso para entender aplicable esta autorización xeral, devanditas ligazóns deberán respectar, necesariamente, a seguinte condición: o establecemento da ligazón non supoñerá, en por si, ningún tipo de acordo, contrato, patrocinio nin recomendación por parte de PANEL A MEDIDA da páxina que realiza a ligazón.

Non obstante o anterior, en calquera momento PANEL A MEDIDA poderá retirar a autorización mencionada no parágrafo anterior, sen necesidade de alegar causa algunha. En tal caso, a páxina que realizase a ligazón deberá proceder á súa inmediata supresión, tan pronto como reciba a notificación da revogación da autorización por parte de PANEL A MEDIDA.

Frames ou marcos

PANEL A MEDIDA prohibe expresamente a realización de framings “” ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos web.

Privacidade

Este sitio web, comprométese no cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (L.Ou.P.D.) e co seu Regulamento de Desenvolvemento, Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro (R.D.L.Ou.P.D.), mantendo unha política de privacidade sobre os datos persoais no uso que deles dea PANEL A MEDIDA.

Responsabilidades do usuario

O usuario comprométese a utilizar os servizos da web de acordo cos termos expresados no presente Aviso Legal, sendo responsable do seu uso correcto.
O usuario que actúe contra a imaxe, bo nome ou reputación de PANEL A MEDIDA, así como quen utilice ilícita ou fraudulentamente os deseños, logos ou contidos da web e/ou atenche en calquera forma contra os dereitos de propiedade intelectual e industrial da web ou dos contidos e servizos da mesma, será responsable fronte a PANEL A MEDIDA da súa actuación.

Responsabilidades de PANEL A MEDIDA

Contidos:

PANEL A MEDIDA facilita todos os contidos da súa web, baixo determinadas condicións de boa fe, e esforzarase na medida do posible para que os mesmos estean actualizados e vixentes; con todo, PANEL A MEDIDA non pode asumir responsabilidade algunha respecto ao uso ou acceso que realicen os usuarios fose do ámbito ao que se dirixe a web, cuxa responsabilidade final recaerá sobre o usuario. Así mesmo, PANEL A MEDIDA non pode controlar os contidos que non fosen elaborados por ela ou por terceiros cumprindo o seu encargo polo que, non responderá en ningún caso dos danos, contidos e indispoñibilidades técnicas que puidesen causarse por parte dos devanditos terceiros.

Virus:

PANEL A MEDIDA comprométese a aplicar na medida do posible, as medidas oportunas ao seu alcance para tentar garantir ao usuario a ausencia de virus, vermes, troyanos, spam, etc… na súa web. Con todo, estas medidas non son 100% infalibles e, por iso, PANEL A MEDIDA non pode asegurar totalmente a ausencia dos devanditos elementos indesexables. En consecuencia, PANEL A MEDIDA non será responsable dos danos que os mesmos puidesen producir ao usuario.

Fallos tecnolóxicos:

PANEL A MEDIDA pon os medios necesarios ao seu alcance para a continuidade desta web e realizará os seus mellores esforzos para que o mesmo non sufra interrupcións, pero non pode garantir a ausencia de fallos tecnolóxicos, nin a permanente dispoñibilidade da web e dos servizos contidos nel, en consecuencia non se asume responsabilidade algunha polos danos e prexuízos que poidan xerarse pola falta de dispoñibilidade e polos fallos no acceso ocasionados por desconexións, avarías, sobrecargas ou caídas da rede non imputables a PANEL A MEDIDA.

Lei aplicable e xurisdición

A Lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este Aviso Legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos da presente web, será a española.

Interesados que facilitan os seus datos a través da páxina web

En cumprimento da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (L.Ou.P.D. e R.D.L.Ou.P.D.), informámoslle de que os seus datos persoais, solicitados a través da web, mediante formularios ou ligazóns ao correo electrónico, serán tratados coas finalidades de: xestión de contactos e accións de comunicación, podendo ser aloxados nos ficheiros correspondentes.

Por último, informámoslle que os seus datos serán conservados nos ficheiros da nosa empresa co fin de realizar un seguimento comercial e manterlle informado (sobre os servizos e produtos que lle poidan ser do seu interese) por correo postal, telefonicamente ou mediante outro calquera medio electrónico que nos haxa vostede facilitado.

Para poder exercitar os dereitos, que como titular dos seus datos persoais contémplalle a Lei, de acceso, rectificación, cancelación e oposición, pode dirixirse por escrito, acreditando debidamente a súa persoa mediante fotocopia do D.N.I. a PANEL A MEDIDA, indicando no sobre a referencia: “Protección de Datos”, no seguinte enderezo: arco@panelamedida.com

Paneles sandwich